אם המעביד פיטר אותי ללא ימי הודעה מוקדמת, האם אני יכול לדרוש שישלם לי על הימים הללו?

תשלום עבור הודעה מוקדמת במקרה והמעביד לא נתן לעובד הודעה מוקדמת כחוק, יהיה זכאי העובד לפיצוי, בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה בו העובד לא נתן הודעה מוקדמת כחוק, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה. המעביד יכול לבחור אם להעסיק עובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לא- אך בכל מקרה חייב לשלם עבורה.

Posted in: דיני עבודה

עמודים נוספים באותו נושא